Escola Matinera curs 2020-21

Atesa la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i seguint les pautes del Protocol d’actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, i per acomplir amb el Pla de contingència, us pregam que notifiqueu si el vostre fill serà usuari fix del servei, i en quina franja horària començarà, mitjançant el següent correu electrònic:

escolamatinera@cpcascapiscol.org

Us recordam que:

  1. El servei d’escola matinera s’inicia el dilluns, dia 14 de setembre.
  2. L’horari de l’escola matinera es dividirà en dues franges horàries:

    Entrada de 07:30 a 08:00 hores        30€ mensuals

    Entrada de 08:00 a 08:40 hores        25€ mensuals

Pel que fa als usuaris eventuals, s’ha de fer el pagament a la persona encarregada del servei, 3€ per a la primera franja horària i 2€ per a la segona, sempre respectant les mesures sanitàries: ús de mascareta, distanciament social i rentat de mans.