Llegim en parella

Llegim en parella és un programa que persegueix millorar la competència lectora, un element clau per a l’èxit escolar de l’alumnat. El programa es basa en la tutoria entre iguals, que és un mètode d’aprenentatge cooperatiu, que treballa mitjançant la tutoria entre alumnes 3r de primària. Durant 4 setmanes fan de tutors i tutorats i les següents 4 setmanes, sense canviar de parella, intercanvien els rols.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre aquest programa iniciat a la Universitat Autònoma de Barcelona: https://webs.uab.cat/grai/llegim-en-parella-0/