Consell Escolar

En aquest enllaç teniu la Informació relativa al procés de renovació del Consell Escolar

Composició del Consell Escolar del nostre centre que correspon a centres de titularitat pública que imparteixen ensenyaments d’educació infantil i/o de primària de 9 unitats o més:

  • Director/a
  • Cap d’estudis
  • Regidor/a o representant de l’Ajuntament
  • 5 mestres
  • 5 pares/mares (1 de l’APIMA i 4 d’elegits/des)
  • 1 representant del personal d’administració i serveis.
  • Secretari/ària, amb veu però sense vot

En aquest document trobareu la definició i les competències del Consell Escolar: